Hankkeen idea

Ihmistieteiden tohtorit ovat työllistyneet usein lähinnä yliopistojen palvelukseen, vaikka heillä on paljon liike-elämässä tarpeellisia ja tärkeitä tietoja ja taitoja (selvityksiä tohtoreiden työllistymisestä löytyy esimerkiksi Aarresaaren sivuilta). Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hankkeen tavoitteena on

  • tukea ihmistieteiden tohtoreita hahmottamaan työelämäosaamisensa ja -mahdollisuutensa luovasti ja innovatiivisesti
  • edistää tohtoreiden työllistymistä aiempaa laajemmalle kentälle
  • vähentää yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa kohtaan koettuja epäluuloja
  • edistää ajatusta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta todellisena työllistymisvaihtoehtona
  • vahvistaa tohtoroituvien yrittäjyystietoutta sekä yrittäjyydessä tarpeellisia liiketoiminta-, organisaatio- ja projektiosaamista sekä johtamistaitoja - vahvistaa tohtorin tutkinnon työelämärelevanssia
  • tuoda yrittäjyyskoulutusta osaksi ihmistieteiden tohtorikoulutusta

Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeen kohderyhmänä ovat Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden alojen tohtorikoulutettavat ja jo tohtoroituneet henkilöt. Ihmistieteet tarkoittavat Jyväskylän yliopistossa humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteellisen ja liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntia.

Osuuskunta - yrittäjyystoimintaa ryhmän turvin 

Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeessa toteutetaan kaksi pilottikoulutusosiota, joihin molempiin otetaan 15 tohtorikoulutettavaa tai jo tohtoroitunutta henkilöä. Ensimmäinen ryhmä on aloittanut koulutuksen joulukuussa 2010, ja koulutus jatkuu lokakuulle 2011. Toinen ryhmä aloittaa koulutuksen tämän jälkeen, alkuvuodesta 2012 koulutuksen jatkuessa alkuvuoteen 2013. Toisesta koulutettavien ryhmän hausta lisää Ajankohtaista-sivulla.

Koulutuksen tavoitteena on vähentää tohtorikoulutettavien ja tohtoreiden ennakkoluuloja yrittäjyyttä kohtaan. Tohtoroituvien osaamista, asiantuntijuutta ja työllistymismahdollisuuksia hahmotetaan aiempaa laajemmin ja lisätään mahdollisuuksia yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan.

Kynnystä kohti yrittäjyyttä ja uusia työmarkkinoita madalletaan osuuskuntamuotoisen tiimiyrittäjyyden kautta. Koulutettavia rohkaistaan kokeilemaan osaamistaan turvallisessa osuuskuntaympäristössä. Osuuskuntamuoto mahdollistaa sivutoimisena yrittäjänä toimimisen ilman yrittäjästatusta. Lue lisää yrittäjyyden eri muodoista esimerkiksi Suomen Uusyrityskeskusten sivuilla olevasta yrityksen perustamisoppaasta.

Koulutus koostuu viidestä lähijaksosta, jotka järjestetään eri kohteissa Jyväskylän keskustan ulkopuolella. Tarkoituksena on mahdollistaa irtautuminen arjen rutiineista ja keskittyminen koulutukseen ja ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen vahvistumiseen.

Lisäksi hanke järjestää laajemmin ihmistieteiden alojen tohtorikoulutettaville ja tohtoroituneille suunnattuja koulutustilaisuuksia pääsääntöisesti kerran lukukaudessa.  Näistä ilmoitetaan Ajankohtaista-sivuilla.

Kohti konkreettista muutosta

Hanke koettaa edistää tutkimukseen pohjautuvien yritysten tai osuuskuntien syntymistä ja asiantuntemuksen tuotteistamista. Samalla tarkoituksena on pyrkiä organisoimaan ja suuntaamaan tohtoreiden osaamista ja asiantuntemusta erityisesti keskisuomalaisen liike-elämän tarpeisiin ja tätä kautta myös vaikuttaa korkeasti koulutettujen työllistymistä edistävästi.

Jyväskylän yliopiston osalta tavoitellaan pysyviä tuloksia kehittämällä yrittäjyyskoulutusta osaksi ihmistieteiden tohtorikoulutusta ja siten kehittää tohtorikoulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Kehittäminen tehdään hyödyntämällä sekä kouluttajien että koulutettavien antamaa palautetta ja laajemmin tohtoreiden työllistymistä käsitteleviä selvityksiä. Koulutusideaa markkinoidaan mahdollisuuksien mukaan myös esimerkiksi muille korkeakouluille.